Κοινοί Πόροι Γνώσης

Το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη συλλογικής γνώσης. Ως το κοινό θεμέλιο για ένα διάλογο βασισμένο σε δεδομένα, η συλλογική γνώση επιτρέπει την επίτευξη μιας βαθύτερης κατανόησης μεταξύ των συμμετεχόντων, μια πιο ακριβή ανάλυση της συλλογικής τους πραγματικότητας καθώς και μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη επιλογών για επίλυση προκλήσεων ή αδιεξόδων.

Η δημιουργία συλλογικής γνώσης εντός του Φόρουμ είναι η μετάβαση από το «εγώ γνωρίζω» στο «εμείς γνωρίζουμε». Ανταποκρίνεται σε ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη πληροφόρησης, την παραπληροφόρηση, την περιορισμένη πρόσβαση σε αναγκαία πληροφόρηση ή και το διαθέσιμο εύρος των πληροφοριών αυτών, χαρακτηριστικά που εντοπίζει κανείς σε πολλές συγκρουσιακές κοινωνίες.

Αυτή αναπτύσσεται εντός του Φόρουμ με βάση τις ανάγκες ή και τα κενά γνώσεων που προκύπτουν στα πλαίσια των διαλόγων στην μορφή «κοινών πόρων γνώσης». Τόσο η δημιουργία όσο και η χρήση των κοινών αυτών πόρων, επιτρέπει ένα βαθύτερο και πιο ενημερωμένο προβληματισμό ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Επιτρέπει τη διεξαγωγή ενός διάλογο που αναγνωρίζει τις απόψεις, τις ανησυχίες και τα δεδομένα των μερών του διαλόγου τόσο επι μέρους όσο και συλλογικά, στηρίζοντας με αυτό το τρόπο τους εμπλεκόμενους φορείς στην προσπάθεια τους για οικοδόμηση και επίτευξη συναντίληψης.

Οι Ψηφιακοί Οδηγοί συνδράμουν προς αυτή την κατευθυνση, λειτουργώντας ως ψηφιακά αρχεία για πρόσβαση σε τέτοιους κοινούς πόρους γνώσης. Οι θεματικοί Οδηγοί σκοπό έχουν να συμβάλουν στη συνεχή ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών φορέων και στις δύο κοινότητες στην Κύπρο. Όλοι οι οδηγοί πιο κάτω αποτελούν μέρος των Κοινών Πόρων Γνώσης του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου.

Πολιτικός Οδηγός

Ο Πολιτικός οδηγός αποσκοπεί να παρέχει μια ολοκληρωμένη πηγή γνώσεων επί των ζητημάτων που άπτονται των επίσημων διαπραγματεύσεων στην Κύπρο. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό την υποστήριξη των μερών του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Ο οδηγός δομείται γύρω από τα έξι βασικά κεφάλαια των επίσημων διαπραγματεύσεων και είναι σχεδιασμένος ώστε να παρέχει μια επισκόπηση των κυριότερων ζητημάτων κάτω από το κάθε κεφάλαιο μέσω μιας ιστορικής χαρτογράφησης των προηγούμενων διαπραγματευτικών φάσεων όπως επίσης και πληροφόρηση για τις εξελίξεις στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων.

Ο οδηγός έχει αναπτυχθεί για στήριξη του διαλόγου της Ομάδας Εργασίας για Πολιτικά Ζητήματα.

Türkçe Ελληνικά English

Οδηγός Αγοράς Εργασίας

Ο Οδηγός για την Αγορά Εργασίας στόχο έχει να παρέχει μια ολοκληρωμένη πηγή γνώσεων για θέματα που αφορούν τις οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της αγοράς εργασίας στο νησί. Είναι δομημένος κατά τρόπο που να στηρίζει τους εμπλεκόμενους φορείς στα πλαίσια του διαλόγου τους, προσφέροντας πρόσβαση σε απαραίτητη πληροφόρηση και συμβάλλοντας ως υποστηρικτικό εργαλείο προς τον εντοπισμό και τη διερεύνηση τυχόν προκλήσεων καθώς και την ανάπτυξη επιλογών για μια ενιαία αγορά εργασίας.

Ο οδηγός έχει αναπτυχθεί για στήριξη του διαλόγου της ομώνυμης Ομάδας Εργασίας.

Σε εξέλιξη και σύντομα κοντά σας…

Οδηγός για την Παιδεία

Ο Οδηγός για την Παιδεία έχει ως στόχο να παρέχει μια ολοκληρωμένη πηγή γνώσεων για ζητήματα που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης στο νησί. Είναι δομημένος κατά τρόπο που να στηρίζει τους εμπλεκόμενους φορείς στα πλαίσια του διαλόγου τους. Ο οδηγός έχει αναπτυχθεί για στήριξη του διαλόγου της ομώνυμης Ομάδας Εργασίας.

Σε εξέλιξη και σύντομα κοντά σας…
PENNA!