Ομάδα Εργασίας για Πολιτικά Ζητήματα

Η Ομάδα Εργασίας για Πολιτικά Ζητήματα είναι μια θεματική επιτροπή του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου. Είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε εντεταλμένους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και των δύο κοινοτήτων και επικεντρώνεται στο να συμβάλει στη συζήτηση σχετικά με το νέο πολιτικό σύστημα το οποίο τυγχάνει διαπραγμάτευσης κατά την επίσημη διαπραγματευτική οδό.

Επιδίωξη της Ομάδας Εργασίας είναι να εμπλουτίσει τον πολιτικό διάλογο μέσω μιας προσπάθειας για επίτευξη συναντίληψης και ανάπτυξη επιλογών για τη βιωσιμότητα μιας λύσης. Στόχος της είναι να συμβάλει στη συνολική ειρηνευτική διαδικασία αναπτύσσοντας κοινούς άξονες αντίληψης των αρχών της λύσης, καθώς και επιλογές για θέματα απόκλισης ή διαφωνίας και για μηχανισμούς που θα βοηθήσουν στην άρση των αδιεξόδων και την οικοδόμηση της συναίνεσης. Η Ομάδα Εργασίας έχει δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο στον οποίο ο διάλογος οδηγεί στην ανάπτυξη συναντίληψης πέραν από τα αναδυόμενα κοινά σημεία, επιτρέποντας έναν βαθύτερο προβληματισμό σε τομείς ανησυχίας αλλά και αποκλίσεων. Οι δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας δεν στοχεύουν στο να υποκαταστήσουν την επίσημη διαδικασία αλλά μάλλον στο να δράσουν με συμπληρωματικό τρόπο έτσι ώστε να ενισχύσουν και να στηρίξουν τις προσπάθειες επίτευξης λύσης του Κυπριακού προβλήματος.

PENNA!