Ομάδα Εργασίας για την Αγορά Εργασίας

Η Ομάδα Εργασίας για την Αγορά Εργασίας είναι μια από τις θεματικές επιτροπές του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου. Είναι ένα σώμα συζήτησης και διαλόγου ανάμεσα σε εντεταλμένους εκπροσώπους από Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Εργοδοτικές και Επαγγελματικές Οργανώσεις, Πολιτικά Κόμματα και ΜΚΟ από τις δύο κοινότητες σε θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του διαλόγου, οι εμπλεκόμενοι φορείς αναγνωρίζουν ότι η βιωσιμότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας στηρίζεται όχι μόνο στην ανάπτυξη νομικών και πολιτικών πλαισίων αλλά και στην προετοιμασία και τον σχεδιασμό μιας διαδικασίας υλοποίησης που να στοχεύει στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής ανάμεσα στις δύο κοινότητες έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε μια δυναμική και υγιή αγορά εργασίας να λειτουργήσει. Μολονότι οι επίσημες διαπραγματεύσεις εξετάζουν εν μέρει θέματα που σχετίζονται με την εργασία, αυτά τα θέματα είναι σχετικά περιορισμένα και υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης, καθότι οι διαπραγματεύσεις δεν αποτελούν διαφανή διαδικασία. Ως εκ τούτου σημαντική ανησυχία των εμπλεκομένων φορέων είναι ότι επί του παρόντος το θεματολόγιο της επίσημης διαδικασίας δεν περιλαμβάνει κάποια ουσιαστική και βιώσιμη διαδικασία για την ενοποίηση της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Εργασίας για την Αγορά Εργασίας στόχο έχει να θεσπίσει ένα κοινό όραμα που να εξυπηρετεί την προοπτική ενοποίησης της αγοράς εργασίας αλλά και να δημιουργεί επιλογές για την αντιμετώπιση προβλημάτων και προκλήσεων στην πορεία προς την ενοποίηση της αγοράς εργασίας. Για το λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Εργασίας ασχολούνται με το σχεδιασμό οδικού χάρτη ενοποίησης, με τη δημιουργία τρόπων αντιμετώπισης των προκλήσεων στην ενοποίηση της αγοράς εργασίας, στη βάση κοινών οραμάτων, κοινών αξιών και κοινών γνώσεων που μοιράζονται. Διευκρινίζεται ότι σκοπός της Ομάδας Εργασίας δεν είναι να αντικαταστήσει την επίσημη διαπραγματευτική διαδικασία αλλά να συμβάλει υποστηρικτικά για να στηρίξει τις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης.

Ασφαλής Πύλη της Ομάδας Εργασίας(Μόνο για μέλη της Ομάδας Εργασίας - απαιτείται κωδικός πρόσβασης)
PENNA!