Ομάδα Εργασίας για την Παιδεία

Η Ομάδα Εργασίας για την Παιδεία είναι μια από τις θεματικές επιτροπές του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου. Είναι ένα σώμα συζήτησης και διαλόγου ανάμεσα σε εντεταλμένους εκπροσώπους από Πολιτικά Κόμματα, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Εκπαιδευτικών, Επιχειρηματικών Οργανώσεων, και ΜΚΟ από τις δύο κοινότητες σε θέματα που αφορούν την Παιδεία.

Στα πλαίσια του διαλόγου, οι εμπλεκόμενοι φορείς αναγνωρίζουν ότι η βιωσιμότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στηρίζεται όχι μόνο στην επίτευξη μιας πολιτικής λύσης αλλά επίσης στην ανάπτυξης και συντήρησης μιας κουλτούρας συνύπαρξης θεμελιωμένης σε συναντίληψη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων η οποία συμβάλλει στην άρση των κοινωνικών, πολιτισμικών και ιστορικών διχασμών μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Μολονότι οι εμπλεκόμενοι φορείς αναγνωρίζουν ότι στα πλαίσια μιας ομόσπονδης λύσης, η Παιδεία θα παραμείνει στην αρμοδιότητα των συνιστώσων πολιτειών, όπως ίσχυε στο παρελθόν ακόμα και από την δεκαετία του ’60, τονίζουν ότι η Παιδεία θα πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτών ενός ειρηνικού μέλλοντος. Οι εμπλεκόμενοι φορείς αναγνωρίζουν ότι η έλλειψη συντονισμού ή συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων μέχρι στιγμής, έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου τα δύο συστήματα λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, χωρίς καμία σύγκλιση ή ένα κοινό σύστημα αξιών που να τα διέπει. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη να παρθούν διδάγματα από το παρελθόν και να διερευνηθούν τομείς συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας για την Παιδεία εστιάζεται προς την ανάπτυξη ενός εννοιολογικού και θεσμικού πλαισίου για την Παιδεία σε κάθε κοινότητα, το οποίο θα βασίζεται σε κοινές αξίες, αρχές και πρότυπα που θα λειτουργούν ως ο φακός μέσα από τον οποίο θα διαμορφώνεται η Παιδεία στις δύο κοινότητες στο παρόν και μελλοντικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο.

Ασφαλής Πύλη της Ομάδας Εργασίας (Μόνο για μέλη της Ομάδας Εργασίας - απαιτείται κωδικός πρόσβασης)
PENNA!