Πώς λειτουργεί το Φόρουμ και ποιοι συμμετέχουν;

Το Ενιαίο Κείμενο συντάχθηκε και συμφωνήθηκε από κοινού μεταξύ όλων των οργανώσεων που συμμετέχουν στο Φόρουμ μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 12 μηνών. Είναι το βασικό έγγραφο που καθορίζει τις δομές και τη διαχείριση του Φόρουμ όπως επίσης και τις αρχές, αξίες και σκοπούς του. Για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν και όσες πιθανόν να συμμετέχουν στο μέλλον, το Ενιαίο Κείμενο είναι ένα δεσμευτικό έγγραφο συναίνεσης το οποίο προωθεί τις αξίες και τις αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται ο διάλογος. Αντιπροσωπεύει κάτι παραπάνω από ένα απλό καταστατικό του Φόρουμ. Υιοθετεί μια προσέγγιση προς το διάλογο, η οποία βασίζεται στην αρχή ότι οι λύσεις μπορούν να είναι βιώσιμες και αξιόπιστες όταν ο διάλογος βασίζεται σε συναντίληψη, ὀπου η συναντίληψη κτίζεται μέσω της κατανόησης και του σεβασμού διαφορετικών απόψεων συμπεριλαμβανομένων και των διαφωνιών και προϋποθέτει αμοιβαίες προσαρμογές από τις οποίες μπορεί να προκύψουν συμφωνίες μέσω μιας διαδικασίας πραγματικού διαλόγου.

Δομές Διαλόγου

Υποστηρικτικές Δομές

PENNA!