Χρηματοδότες & Εταίροι

Διεθνείς φορείς και εταίροι παρέχουν οικονομική και τεχνική στήριξη στο Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου. Όλοι οι διεθνείς φορείς και εταίροι που στηρίζουν το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου σέβονται τις αξίες και αρχές του Φόρουμ και υποστηρίζουν την αυτονομία και ανεξαρτησία του Φόρουμ και των μελών του.

2019-2021


Στήριξη μέσω της οικονομικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Κοινοί χώροι για διάλογο & συμμετοχή».

Εταίρος & αναθέτουσα αρχή για την οικονομικής συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Κοινοί χώροι για διάλογο & συμμετοχή».

2015-2018


Στήριξη μέσω της οικονομικής συνδρομής του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Στήριξη του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου προς ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κύπρο».

Εταίρος & αναθέτουσα αρχή για την οικονομικής συνδρομή του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Στήριξη του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου προς ενίσχυση της Ειρηνευτικής Διαδικασίας στην Κύπρο».

2014-2015


Στήριξη μέσω της οικονομικής συνδρομής του Οργανισμού Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) και υλοποίηση μέσω του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNDP-ACT).

Μακροχρόνιοι Εταίροι


Διοικητικοί Εταίροι

Οι διοικητικοί εταίροι είναι τοπικοί φορείς και οργανώσεις που έχουν ορισθεί για να παρέχουν διοικητική στήριξη στις δραστηριότητες της Γραμματείας του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου. Η Γραμματεία λειτουργεί κάτω από δύο διοικητικούς εταίρους οι οποίοι διευκολύνουν τις καθημερινές της δραστηριότητες και φέρουν την ευθύνη των χρηματοδοτήσεων που διαχειρίζεται η Γραμματεία για να στηρίξει τη λειτουργία του Φόρουμ. Ωστόσο, υπό την ιδιότητά τους ως Διοικητικοί Εταίροι, οι οργανισμοί αυτοί δεν έχουν οποιαδήποτε εξουσία λήψης αποφάσεων επί του ουσιώδους έργου του Φόρουμ. Έχουν αναλάβει τη δέσμευση να σέβονται και να διατηρούν την ανεξαρτησία του Φόρουμ, των εμπλεκόμενων φορέων και της Γραμματείας του. Στο ουσιώδες έργο του Φόρουμ, η Γραμματεία είναι υπόλογη στους εμπλεκόμενους φορείς του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου. Όπως συμφωνήθηκε το 2015 σε ένα Πλαίσιο Συναντίληψης, μέχρι να αποφασιστεί άλλως από το Φόρουμ, οι διοικητικοί εταίροι είναι ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας και η οργάνωση Humanitarian Relief Mission.

VISIT PENNA!